TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

A.CHỨC NĂNG:

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

B.NHIỆM VỤ:

Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho người học theo chương trình không chuyên A,B,C và cao hơn.

Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.

Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học không chuyên đạt các trình độ A,B,C và cao hơn.

Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để liên kết đào tạo về ngoại ngữ và tin học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

C.QUYỀN HẠN:

Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và hoạt động đào tạo khác trong phạm vi được giao;

Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao;

Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *