Phòng Tổ Chức Cán Bộ & ĐỐI NGOẠI

A. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

2. Tổ chức khai thác và tiếp thu có chọn lọc các nguồi tài liệu quốc tế cũng như giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của trường với các đối tác để giao lưu, học tập, nghiên cứu nhằm từng bước hội nhập và phát triển cùng các nước trong khu vực và thế giới;

3. Là thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Trường;

4. Giám sát, theo dõi, giúp Hiệu trưởng công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đối nội và đối ngoại thep quy định của pháp luật.

 

B. NHIỆM VỤ

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí nhân lực, bổ nhiệm viên chức, nhận xét đánh giá cán bộ và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm. Điều động cán bộ để đảm bảo cho bộ máy hoạt động của nhà trường, phù hợp với quy định, quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chuẩn bị hồ sơ thủ tục liên quan, đề xuất và trình cấp trên. Kiểm tra giải quyết khiếu tố, khiếu nại của đơn vị;

4. Bảo quản và lưu trữ hồ sơ nội vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định;

5. Thực hiện tập hợp báo cáo định kỳ (6 tháng, cuối năm) đối với nhà trường và cấp trên;

6. Tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc, kết hợp với các phòng, khoa liên quan và phối hợp với địa phương để đảm bảo công tác bảo vệ của cơ quan (trong việc bảo vệ cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường tại trụ sở cơ quan) và kịp thời xử lý, đề nghị xử lý những vi phạm;

7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu. Quản lý công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường. Theo dõi và thông tin kịp thời đến Ban Giám hiệu, Đảng ủy về những thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến trường;

8. Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng với các Trưởng – Phó phòng, khoa, trung tâm;

9. Tổ chức và tham mưu cho Ban Giám hiệu đánh giá kết quả thi đua hàng năm của các cá nhân và đơn vị trực thuộc Nhà trường.

10. Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

II.CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Tham mưu về công tác phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường;

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đối ngoại để mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác. Nghiên cứu, tìm hiểu, chọn lựa đề án, chương trình để lập ra các dự án hợp tác quốc tế nhằm trao đổi nghiên cứu khoa học – Đào tạo, theo quy định của Đảng và Nhà nước. Quản lý các hoạt động quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước;

3. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm;

4. Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và các trường đại học quốc tế, theo dõi việc thực hiện các văn bản đã ký;

5. Tư vấn, hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ của trường.

6. Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các tổ chức quốc tế;

7. Phối hợp với các phòng, khoavà các đơn vị đào tạo tổ chức việc hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu hoa học;

8. Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị làm thủ tục mời và Visa nhập cảnh cho khách quốc tế, theo dõi đoàn công tác quốc tế tại trường, và đoàn cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường đi công tác nước ngoài.

9. Tổ chức đưa, đón, tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Trường;

10. Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt Nam và ngược lại cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong Trường theo quy định;

11. Lập kế hoạch công tác hàng năm bao gồm nội dung, kinh phí, thời gian, số lượng, người tham gia công tác nước ngoài cũng như chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Nhà trường để trình Hiệu trưởng và Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *