PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

A.CHỨC NĂNG.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tổ chức thực hiện về công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường.

Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

B.NHIỆM VỤ.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

I.CÔNG TÁC KHẢO THÍ:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các loại đề thi và hình thức thi;

Xây dựng quy trình tổ chức thi hết học phần, thi học kỳ, thi cuối khóa (thi tốt nghiệp); quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi;

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường lập kế hoạch và tổ chức thi hết học phần, thi học kỳ, thi cuối khóa (thi tốt nghiệp) từ khâu ra đề, nhận đề thi theo chế độ bảo mật, tổ chức coi thi, chấm thi, phân tích và xử lý các kết quả thi; báo điểm thi và lưu trữ;

Phối hợp với các khoa và các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần;

Nghiên cứu ứng dụng các trang thiết bị vi tính vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi;

Thẩm định tính chính xác của việc chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi của các học phần của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần và qua sự phản ánh của sinh viên;

Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi và kiểm tra đánh giá cho các đơn vị;

Cải tiến và phát triển những hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

Giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên về kết quả thi.

II.CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (ĐBCL):

Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL bên trong của Trường;

Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động ĐBCL tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường; gồm nhiều bậc, hệ, phương thức và đào tạo khác nhau;

Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác tự đánh giá (TĐG) trong phạm vi toàn Trường theo Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và đánh giá ngoài (ĐGN) để kiểm định chất lượng cấp Nhà nước;

Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác TĐG các chương trình giáo dục;

Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác TĐG (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…);

Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác ĐBCL, TĐG và ĐGN;

Làm đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

Xây dựng và tuyên truyền về văn hóa chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động ĐBCL để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm nâng cao nhận thức chung về công tác ĐBCL; khẳng định vị thế của Trường và cho phép tiếp tục đào tạo và mở rộng đào tạo với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *