Phòng Quản Lý Khoa Học – Hợp Tác Quốc Tế

Chức năng;

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo, hoạch đinh phương hướng và tổ chức cá hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, khai thác vaftieeps thu có chọn lọc các nguồn tài liệu quốc tế cũng như giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của trường và các đối tác để giao lưu, học tập, nghiên cứu nhằm từng bước hội nhập và phát triển cùng các nước trong khu vực và thế giới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *