LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

lỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thành lập từ năm 1976

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ. Với tiền thân được sáp nhập từ trường Nghệ Thuật Sân Khấu II (thành lập năm 1976) và Trường Điện Ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1977).