Giới thiệu khoa

 Các ngành / chuyên ngành đào tạo

 

1. Nhạc dân tộc

2. Diễn viên cải lương

 

 Chức năng

– Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Quản lý đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong phạm vi khoa.

– Quản lý toàn diện sinh viên đang theo học tại các chuyên ngành do khoa đào tạo.

 Nhiệm vụ

 

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của  trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

– Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viện và người học thuộc khoa.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quản lý đề cương môn học, đề cương bài giảng. Tổ chức dự giờ đánh giá giờ giảng của các giảng viên.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

– Tổ chức kiểm tra, duy trì kỷ luật học tập của sinh viên. Tổ chức quản lý hoạt động của các giáo viên chủ nhiệm, tổ chức và quản lý hoạt động, sinh hoạt của các lớp, duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các lớp sinh viên trong khoa.

– Triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật và các chính sách học bổng đối với sinh viên đúng quy định của Nhà nước, của trường và đúng kế hoạch, thời gian đề ra.

– Quản lý bảng điểm, bài thi các môn học, các bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của sinh viên các lớp của khoa.

– Quản lý, tổ chức khai thác cơ sở vật chất trong phạm vi của khoa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *