Giới thiệu khoa

KHOA MAC LENIN – KTCB

Chức năng:

Là một khoa chuyên trách các môn khoa học chính trị và kiến thức đại cương cơ bản. Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Cách mạng Việt Nam. Những môn học đại cương gồm có: Mỹ học, tâm lý học, cơ sở Văn hóa Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, văn học Việt Nam (phân tích tác phẩm văn học, lịch sử văn học), văn học nước ngoài, pháp luật, anh văn,…

Nhiệm vụ:

–         Thực hiện nhiệm vụ của Khoa theo quy chế hiện hành của Nhà nước: xây dựng kế hoạch giản dạy, học tập, biên soạn giáo án các môn do khoa đảm nhiệm.

–         Quản lý và giảng dạy các môn chính trị và đại cương cho các bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo kế hoạch chung của Nhà trường.

–         Phối hợp với phòng Đào tạo để xếp lịch, giảng dạy và mời thầy cô thỉnh giảng các môn lý thuyết do khoa đảm nhiệm.

–         Phối hợp với phòng Sinh viên để quản lý Sinh viên trong các giờ lên lớp.

–         Giảng viên của khoa tự chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với môn học do mình đảm trách.

–         Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo chỉ đạo và kế hoạch của Nhà trường khi cần.

 

Đội ngũ Giảng viên

Q.Trưởng khoa: Tiến sĩ Phan Bích Thủy

Giảng viên:  Nguyễn Thị Băng Tâm

Giảng viên:  Trần Thi Dung

Giảng viên:  Nguyễn Thanh Đạt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *