BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Theo Quyết định số 376 – QĐ/ĐUK ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ

ĐỒNG CHÍ LÊ NGUYÊN ĐẠT

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĂN TRÍ

UỶ BAN KIỂM TRA

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ BIỂN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC THÀNH