THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN ĐIỂM, MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN ĐIỂM, MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC Read More »