Phòng Đào Tạo& Nghiên cứu khoa học

Phòng đào tạo có chức năng tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo ở các hệ thống đào tạo trong nhà trường.

Phòng Đào Tạo& Nghiên cứu khoa học Read More »