Phòng Hành Chính – Quản Trị

Tham mưu cho Hiệu Trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và công việc của Hiệu Trưởng.

Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, trang thiết bị của Trường.

Phòng Hành Chính – Quản Trị Read More »