CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tiến hành các hoạt động thanh tra theo Quyết định số 14/2006/QĐ ngay 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Read More »

Phòng Hành Chính – Quản Trị

Tham mưu cho Hiệu Trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và công việc của Hiệu Trưởng.

Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, trang thiết bị của Trường.

Phòng Hành Chính – Quản Trị Read More »