Giới thiệu khoa

 Các ngành / chuyên ngành đào tạo   1. Nhạc dân tộc 2. Diễn viên cải lương    Chức năng – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập […]

Giới thiệu khoa Read More »