Giới thiệu khoa

Chức năng: Đào tạo Sinh viên nghệ thuật trở thành Diễn viên Sân khấu, diễn viên Điện ảnh, diễn viên Truyền hình. Dạy học, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin để Sinh viên học Diễn viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh, […]

Giới thiệu khoa Read More »