BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Theo Quyết định số 99/QĐ-CĐK ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Nguyen-Thanh-Thuong

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH THƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyen-Hien-Triet-2

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HIỀN TRIẾT

Le-Thi-Kieu-My

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ KIỀU MY

Dang-Minh-Le-Hong-Nhung

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG MINH LÊ HỒNG NHUNG

Do-Thi-Hong

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ HỒNG