Giới thiệu khoa

Các ngành/chuyên ngành đào tạo: 1. Thiết kế mỹ thuật sân khấu 2. Thiết kế mỹ thuật điện ảnh 3. Hóa trang Sân khấu điện ảnh   Chức năng: – Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường với chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào […]

Giới thiệu khoa Read More »