Phòng Tài Vụ

Đăng ngày: 11/04/2013 | Xem: 1,595 | Bình Luận: 0

A.CHỨC NĂNG.

Phòng Tài vụ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế dộ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định của nhà nước.

B.NHIỆM VỤ:

Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu chi tài chính.

Quản lý và hợp đồng đào tạo, theo dõi và thực hiện điều khỏa kinh phí.

Kiểm tra chặt chẽ quá trình thu – chi, thanh – quyết toán các nguoofn kinh phí hoạt động, mua săm, xây dựng, sửa chữa.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán của trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị thạch toán độc lập của trường.

Căn cứ dự toán đượcg iao và kế hoạch công tác của đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thong báo kinh phí các đơn vị được sử dụng tron năm tại Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

Đáp ứng yêu cầu của Bộ chủ quản và cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra.

Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định

Quản lý theo sổ sách tài chính, tài sản của Trường

Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao phó.

HÌNH ẢNH

Số Người Xem

Visitors Online

    • 5 Visitors online
    • 4 Regular visitors
    • 1 Other

powered by WassUp